banner
واحد مدیریت مالی و منابع انسانی

  اهداف واحد مالی به شرح زیر می باشند :
1. تنظیم صورتهای مالی
2. ارائه ی بودجه سالیانه
3. نگهداری و ثبت اسناد و مدارک شرکت
4. پایش و کنترل فعالیتهای عملیاتی شرکت
5. به حداکثر رساندن ارزش شرکت
6. حفظ حقوق ذینفعان
7. ایجاد و یا اصلاح ساختار سرمایه ای
8. ایجاد نظام جهت برداشت هزینه های جاری

 واحد منابع انسانی اقداماتی را انجام می دهد تا سازمان در افق زمانی بلند مدت با کمترین هزینه حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک کسب نماید. و در نگاهی دیگر می توان هدفهای واحد منابع انسانی را به شرح ذیل اعلام نمود :
1. کمک به استفاده بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
2. مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
3. شناخت و مدیریت فرهنگی سازمانی
4. همسوسازی کارکنان دید با سازمان و فرهنگ سازمانی
5. تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
6. آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای مهارت آنان
7. حفظ و تقویت انگیزه کارکنان
8. بهبود کیفیت زندگی کارکنان
9. ایجاد حس امنیت شغل برای همکاران شایسته و توانمند
10. تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مربوط با منابع انسانی
11. برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
12. تغییر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان
13. مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان
14. استقرار و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی